REGULAMIN PRZEWOZÓW I WARUNKI OGÓLNE

1. W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu.

2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni, ważny na określoną godzinę i trasę bilet.

3. Pasażer korzystający ze zniżki komercyjnej ma obowiązek posiadać do okazania podczas zakupu biletu oraz podczas podróży dokument ze zdjęciem uprawniający do korzystania ze zniżki. W przypadku zniżki uczeń/student: polska legitymacja uczeń/student.

4. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy wskazanych przez kierowcę autobusu.

5. Pasażer zobowiązany jest stawić się na przystanku 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu.

6. Do kontroli biletów upoważniony jest kierowca oraz uprawnieni pracownicy posiadający odpowiedni identyfikator.

7. Każda rezerwacja miejsca wygasa 10 minut przed odjazdem.

II. BILETY

1. Pasażer powinien niezwłocznie sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.

2. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.

3. Bilety skradzione lub zgubione są uważane za bezpowrotnie stracone i na ich miejsce nie będą wystawiane wtórniki.

4. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przerabiany będzie uważany za nieważny.

5. W trakcie podróży pasażerowie proszeni są o zachowanie swojego biletu do kontroli.

6. Zwrot za bilet następuje do 7 dni od zgłoszenia rezygnacji z rezerwacji.

7. Prowizja za zwrot biletu :

a) do 24 godz. przed odjazdem pojazdu bez zwrotu, -100%

b) od 1 do 3 dni przed odjazdem pojazdu, -50%

c) od 3 do 7 dni przed odjazdem pojazdu, -20%

d) powyżej 7 dni od godz. odjazdu poj., -10%

III. BAGAŻ

1. Pasażerowie są odpowiedzialni za umieszczenie swojego bagażu i zajęcie miejsca we właściwym autobusie.

2. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu bagażu o dużych lub nietypowych rozmiarach.

3. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów (1 sztukę bagażu o wymiarach 42 x 30 x 18 cm i wadze do 7 kg).

4. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź których przewóz jest zabroniony.

5. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową itp. winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny. Nie bierzemy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w luku bagażowym.

6. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie zajścia.

7. W razie utraty bagażu należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierowcę.

8. Bagaż podstawowy to taki, który chowany jest do luku bagażowego. Przewoźnik zobowiązuje się na rzecz pasażera bezpłatnie przewieźć jedną sztukę jego bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i wymiarach nie przekraczających 90 cm x 75 cm x 30 cm, umieszczonego w bagażniku autobusu.

9. Pasażer może zabrać dwie sztuki bagażu (1 szt. podstawowego i 1 szt. Podręcznego) o łącznej masie nie przekraczającej 30 kilogramów. Bagaż podręczny powinien móc zmieścić się na półce nad siedzeniem pasażera. Przewoźnik daje pasażerom możliwość przewozów rowerów oraz zwierząt (o ile są, poza psami przewodnikami, umieszczone w koszykach).

IV. ZWROT ZAGINIONEGO BAGAŻU

1. Wszystkie rzeczy, po które nie zgłosił się ich prawowity właściciel w przeciągu 7 dni od daty znalezienia uznaje się za porzucone i mogą one zostać sprzedane lub zbyte w inny sposób, a dochód ze sprzedaży zostanie zatrzymany przez Firmę Transportową.

V. NARUSZENIE PORZĄDKU

Dla bezpieczeństwa interesów wszystkich pasażerów stosuje się następujące zasady:

1. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

2. Zabronione jest palenie papierosów w autobusach.

3. Zabronione jest zajmowanie miejsc oraz pozostawienia na pokładzie autobusów pasażerów pod wpływem narkotyków, lub innych substancji odurzających.

4. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom. W momencie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do zapłaty na rzecz przewoźnika kary umownej w wysokości 200 zł.

VI. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT

1. W autobusach dopuszcza się przewożenie zwierząt jedynie w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu. Wielkość pojemnika musi umożliwić przewożenie na jednym fotelu. Opłata za przewóz zwierząt w pojemniku równa jest cenie biletu ulgowego.

2. Wyjątek stanowią psy – przewodnicy towarzyszący osobom niewidomym, które mogą być przewożone na smyczy i w kagańcu bez dodatkowych opłat.

VII. OBOWIĄZKI

1. Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego na bilecie.

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spóźnienia pasażerów na inne połączenia, powstałe z przyczyn od nas niezależnych.

3. Opóźnienia takie mogą być powodowane wszelkimi działaniami tzw. siły wyższej, a w szczególności:

1. Utrudnieniami na trasie przejazdu, których przyczyną są korki bądź kolizje drogowe bez udziału środka transportu będącego własnością Przewoźnika.

2. Awarią pojazdu, która zostanie usunięta.

Godziny przyjazdów podane w rozkładzie jazdy są planowanymi godzinami przyjazdów, które w zależności od warunków drogowych, zdarzeń losowych mogą ulec zmianie podczas przejazdu.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu przed jego rozkładowym odjazdem lub po postoju na odpoczynek.